Mandat

Se hele utvalgets mandat her

Dette skal utvalget se på

Ny struktur for regelverket
Anskaffelsesregelverket trådte i kraft 1. januar 2017, og gjennomfører tre direktiver i norsk rett. Anskaffelsesloven med forskrifter er omfangsrikt, og utvalget er bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket der en større del av regelverket flyttes over i lov. Dette vil gi økt demokratisk kontroll med regelverket, og i tillegg vil regelverket få forarbeider som beskriver forholdet til EØS-reglene.

Forenkling av innholdet i regelverket
Anskaffelsesregelverket har potensial for forenkling, og for deler av regelverket setter EU-direktivene grenser for hvilke forenklinger som kan skje. Det er også behov for å oppdatere regelverket i lys av nyere rettspraksis.

Gjennomgang av reglene om samfunnshensyn
I tillegg til klima- og miljøhensyn inneholder anskaffelsesregelverket en rekke samfunnshensyn som skal ivaretas. Dette gjelder blant annet grunnleggende menneskerettigheter, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold. Utvalget er bedt om å gjøre en gjennomgang av reglene om samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket. Hensynene skal fremmes effektivt og til lavest mulig kostnad for samfunnet.

Sluttresultat
Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.